שלום ושולמית שיאחי
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1954
  • Complaint Submitted to a Committee: Bahlul-Minkovsky, Shalgi, Kedmi