אברהם ואבה שאול
  • Country of Origin: Iraq
  • Year of Kidnapping: 1952
  • Complaint Submitted to a Committee: No